برچسب شده با BioImpacts
مطالب/ کسب بالاترین CiteScore در سال 2016 توسط دو مجله علوم پزشکی تبریز                            
      دو مجله علوم پزشکی تبریز از بین صدوسه مجله ایران رتبه های یک و دو را از لحاظ CiteScore به خود اختصاص دادند.
چهارشنبه 24 خرداد 1396
صفحات/ مجلات دانشگاه                            
     
چهارشنبه 4 ارديبهشت 1392