برچسب شده با مجله علوم دارویی
مطالب/ عضویت دبیر مجله علمی دانشگاه در WAME                            
      مدیر اجرایی مجله علمی انگلیسی علوم دارویی به عضویت انجمن جهانی دبیران علوم پزشکی پذیرفته شد.
شنبه 21 اسفند 1395