برچسب شده با احتمال پذیرش مجله
صفحات/ مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: عوامل موثر در بهبود احتمال پذیرش مجله علمی در نمایه‌های Scopu                            
     
دوشنبه 11 بهمن 1395