برچسب شده با ویدیوی ضبط شده
صفحات/ مآب تصویری -ویدیو ضبط شده از کارگاه: انتخاب اعضای هیات تحریریه و اهمیت ارتباط با انجمن‌های علمی در م                            
     
شنبه 16 بهمن 1395
صفحات/ اهمیت مهارت مقاله‌نویسی به انگلیسی توسط خود مولفان مقالات علمی                            
     
دوشنبه 13 دي 1395
صفحات/ مآب تصویری–ویدیوی ضبطشده کارگاه                            
      مآب تصویری–ویدیوی ضبطشده کارگاه دکتر گاسپاریان مهر 95
پنجشنبه 9 دي 1395