برچسب شده با دبیری مجلات
صفحات/ مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: معرفی انجمن‌های علمی و توصیه‌های مربوطه در دبیری مجلات علمی                            
     
يکشنبه 10 بهمن 1395
صفحات/ مآب تصویری–ویدیوی ضبطشده کارگاه                            
      مآب تصویری–ویدیوی ضبطشده کارگاه دکتر گاسپاریان مهر 95
پنجشنبه 9 دي 1395