مآب لینک وبینار: Introduction to Medical Writing and Editing with Genevieve Long, PhD
محتواهای آموزشي‌ برخط (مآب)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
 
Webinar: Introduction to Medical Writing and Editing
with Genevieve Long, PhD

لینک وبینار:
 

لینک پرفایل سخنران در Linkedin

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مسئول محتوای سایت‌های دیگر نیست.