مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: نحوه ارزشیابی وضعیت مجلات علمی و مولفان مقالات در دیتابیس‌ها

مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: نحوه ارزشیابی وضعیت مجلات علمی و مولفان مقالات در دیتابیس‌های بین المللی

در این قطعه ویدیو دکتر گاسپاریان (http://orcid.org/0000-0001-8749-6018) در خصوص دو دیتابیس عمده استنادی چندرشته‌ای بین‌المللی یعنی Scopus و Web of Knowledge Core Collection و نحوه استفاده از اطلاعات آنها در ارزشیابی مجلات علمی و همچنین مولفان و محققان توضیح می‌دهد. همچنین به Emerging Sources Citation Index وSCImago Journal and Country Rank اشاره می‌گردد. معیارهای استنادی مورد نیاز برای ورود به نمایه‌ها و دیتابیس‌ها و تفاوت حیطه‌های موضوعی در میزان استنادات مورد بحث قرار می‌گیرد. مثال‌هایی از نحوه ارزشیابی چند مجله علمی مطرح می‌گردد. مجلاتی که به عنوان Predatory و Wasteful شناخته می‌شود نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. به نمایه‌ها و دیتابیس‌های جعلی نیز اشاره می‌گردد. موضوع Hirsch index یا h-index در خصوص مولفان و همچنین مجلات و نحوه استخراج آن نیز توضیح داده می‌شود.
این محتوا توسط دفتر نشر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از ویدیوی ضبط شده از کارگاه سه‌روزه علم‌سنجی و نگارش علمی مقالات پزشکی که توسط مرکز علم‌سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در تاریخ 6-8 مهرماه 1395 در تالار کنفرانس ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد، استخراج و منتشر شده است.
رفع مسئولیت: مسئولیت نظرات و محتوای منتشر شده بر عهده افراد می‌باشد و مسئولیتی متوجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز نمی‌باشد.
مدت ویدیو: 00:40:40
زبان: انگلیسی
تاریخ ضبط: 1395.07.07
تاریخ انتشار: 1395.10.19
حق نشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز