نحوه آماده‌سازی مقالات

برای مشاهده راهنمای آماده‌سازی مقالات ارسالی به مجلات دانشگاه علوم پزشکی تبریز لطفا به صفحه Manuscript preparation روی وب‌سایت انگلیسی دفتر نشر مراجعه کنید.