مآب لینک وبینار: Webinar on NCBI Minute: Create, Link, and Share Your Bibliography-PubMed Tools and
محتواهای آموزشي‌ برخط (مآب)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
 
Webinar on NCBI Minute: Create, Link, and Share Your Bibliography
PubMed Tools and ORCID Identifiers for Authors

لینک وبینار:
 
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مسئول محتوای سایت‌های دیگر نیست.