مديريت امور نشر

وظايف پيشنهادي

 • تدوين اهداف و برنامه هاي كوتاه مدت و درازمدت دانشگاه بر مبناي چشم اندازهاي ملي
 • جلب همكاري واحدهاي مختلف دانشگاه در جهت پيشبرد اهداف مديريت
 • نظارت و گزارش گيري از فعاليت هاي گروه ها و كارگروه هاي مديريت
 • تشكيل شوراي سياستگزاري نشر
 • ابلاغ مصوبات، سياست ها و پيشنهادها به زيرمجموعه هاي مديريت
 • انجام تمامي مكاتبات مديريت با معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه
 • تدوين برنامه استراتژيك مديريت امور نشر
 • معرفي و اطلاع رساني فعاليت هاي مديريت
 • تدوين برنامه و بودجه پيشنهادي ساليانه مديريت
 • جذب نيروهاي توانمند موجود در بدنه دانشگاه
 • جذب نيروهاي توانمند جديد (طرح يا قراردادي) از طريق فراخوان
 • تشكيل جلسات با زيرمجموعه مديريت و معاونت تخقيقات و فناوري و جريان اطلاعات بين اين بخش ها
 • پيگيري تصويب آيين نامه دوركاري براي بهره گيري از نيروهاي دور از دانشگاه يا شهر تبريز
 • نظارت بر حضور و غياب و مرخصي
 • نظارت بر پرداخت تشويقي هاي مادي و معنوي (حق فني، اضافه كار، مرخصي، تشويقي و ...)
 • تدوين سياست هاي تشويقي و تنبيهي
 • راه اندازي بخش هاي مالي و اداري در بدنه مديريت