مآب تصویری - وبکست: ارسال مقاله از طریق سامانه آنلاین مجلات دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مآب تصویری - وبکست: ارسال مقاله از طریق سامانه آنلاین مجلات دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 


 در این محتوای آموزشی برخط تصویری (وبکست) نحوه ارسال مقاله به مجلات علمی منتشره توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز از طرف مولف مسئول به صورت مرحله به مرحله آموزش داده می‌شود. 

مدت زمان:14 دقیقه
زبان: فارسی
 تهیه کننده محتوا: فرانک رحیمی صوفیانی، کارشناس IT دفتر نشر
 دبیر محتوا: دکتر سینا قرطاسی اسکوئی، سرپرست دفتر نشر