مآب نوشتاری:انواع شاخصهای ضریب تاثیرمجله
محتواهای آموزشي‌ برخط (مآب)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

انواع شاخص‌های ضریب تاثیر مجله ()

در این نوشتار انواع مختلف شاخص‌های موجود در مبحث ضریب تاثیر مجله مرور می‌گردد.
مجموعه شاخص‌های ضریب تاثیر توسط موسسه تامسون رویترز برای عناوین مجلاتی که برای فهرست اصلی یا Master list خود انتخاب کرده، در قالب Journal Citation Report یا JCR به طور سالانه منتشر می‌گردد.
به طور کلی ضریب تاثیر مجله عبارت است از مجموع استنادات دریافتی مقالات دوره زمانی مشخص، در سال جاری، تقسیم بر تعداد مقالات منتشر شده در آن دوره زمانی.
انواع ضریب تاثیر مجلات در JCR عبارت است از:
● ضریب تاثیر دوسال (Impact Factor)
● ضریب تاثیر پنج‌سال(Five-year Impact Factor)
● ضریب تاثیر مجلات بدون درنظرگیری خود استنادی مجله (Impact factors without journal self-citation)
● صدک ضریب تاثیر (Impact factors (JIF) Percentile)
● میانگین شاخص صدک ضریب تاثیر (Average Journal Impact factors (JIF) Percentile)
● چارک ضریب تاثیر Journal Impact Factor (JIF) Quartile
زمانی که صحبت از ضریب تاثیر یا Impact Factor یا IF یک مجله می‌شود، معمولا در وهله اول مقصود ضریب تاثیر دو سال مجله است.

ضریب تاثیر Impact Factor

این ضریب تاثیر عبارت است از مجموع استنادات به مجله در سال جاری JCR به مقالات 2 سال گذشته آن، تقسیم بر تعداد کل مقالات (شامل articles, reviews, and proceedings papers) منتشرشده در 2 سال گذشته در مجله.

ضریب تاثیر مجله در سال 2015
A: استنادت مقالات منتشر شده سال های 2014-2013 در سال 2015
B: تعداد مقالات* منتشر شده در سال های 2014-2013
Impact Factor =A/B

*Scholarly items (these comprise articles, reviews, and Proceedings papers)ضریب تاثیر پنج سال Five-year Impact Factor

ضریب تاثیر پنج سال عبارت است از مجموع استنادات به مجله در سال جاری JCR به مقالات 5 سال گذشته آن، تقسیم بر تعداد کل مقالات (شامل articles, reviews, and proceedings papers) منتشرشده در در 5 سال گذشته در مجله.
ضریب تاثیر پنج‌سال
A: استنادت مقالات منتشر شده سال های 2014-2010 در سال 2015
B: تعداد مقالات* منتشر شده در سال های 2014-2010
Five-year Impact Factor= A/B

*Scholarly items (these comprise articles, reviews, and Proceedings papers)ضریب تاثیر بدون درنظرگیری خوداستنادی مجله Impact factors without journal self-citation

این همان ضریب تاثیر دوسال مجله است با کنارگذاشتن تعداد خوداستنادی مجله از صورت کسر.
ضریب تاثیر بدون درنظرگیری خوداستنادی مجله
A: استنادت مقالات منتشر شده سال های 2014-2013 در سال 2015
B: تعداد خوداستنادی مقالات منتشر شده سال های 2014-2013 در سال 2015
 C: تعداد مقالات* منتشر شده در سال های 2014-2013
Impact Factor= (A-B)/C

*Scholarly items (these comprise articles, reviews, and Proceedings papers)

  صدک ضریب تاثیر مجله Journal Impact factors (JIF) Percentile

از گروه‌های موضوعی، Web of Science شامل 227 گروه موضوعی است که هر یک از مجلات حداقل در یک گروه موضوعی دسته‌بندی می‌گردد. در JCR مجلات براساس ضریب تاثیر در گروه موضوعی رتبه‌بندی می‌شوند. شاخص صدک ضریب تاثیر، IF Percentile رتبه مجله در گروه موضوعی را به ارزش صدک (Percentile value) تبدیل کرده و امکان مقایسه معنی‌دار متقابل موضوعی را برای مجلات فراهم می‌کند. نحوه محاسبه این شاخص به شرح زیر است:

● N تعداد مجلات در گروه موضوعی
● R رتبه مجله Descending Rank

میانگین شاخص صدک ضریب تاثیر مجله Average Journal Impact factors (JIF) Percentile

بدین ترتیب مجلاتی که در گروه‌های موضوعی متفاوت دسته‌بندی می‌گردند در هر گروه موضوعی دارای Impact factor مجزا بوده و رتبه متفاوتی را اتخاذ می‌کنند. از این رو شاخص صدک ضریب تاثیر آنها نیز متفاوت خواهد بود. این شاخص برای تعیین میانگین شاخص صدک ضریب تاثیر مجلاتی که در گروه‌های موضوعی متفاوت قرار گرفته اند ایجاد و امکان مقایسه را فراهم می‌سازد.

● N تعداد گروه موضوعی
چارک ضریب تاثیر Journal Impact Factor (JIF) Quartile

تامسون رویترز چهار گروه Quartile را برای فراهم‌آوری دقت بیشتر در مقایسه مجلات محاسبه می‌کند. نحوه محاسبه آن به شرح زیر است:
X = the journal rank in category according to the metric (Journal Impact Factor, Total Citations, etc)
X: رتبه مجله در گروه موضوعی مورد بررسی براساس (شاخص ضریب تاثیر مجله، مجموع استنادات و ...)
Y = the number of journals in the category
Y: تعداد مجلات در گروه موضوعی
Z = Percentile rank (X/Y)

Q4 Q3 Q2 Q1
0.75 < Z >0.5 < Z ≤ 0.75 0.25 < Z ≤ 0.5 0.0 < Z ≤ 0.25
References


 محتواهای آموزشي‌ برخط
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز

تاریخ انتشار: 30 آذر 1395
تهیه‌کننده محتوا: سارا جلال زاده
دبیر محتوا:‌ دکتر سینا قرطاسی اسکوئی
دفتر نشر معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز
حقوق برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز محفوظ است. این محتوای آموزشی برخط (مآب) تحت شرایط مجوز CC BY-NC 4.0 منتشر شده که طبق مفاد آن، استفاده، توزیع، و بازتولید به صورت غیرمحدود در هر رسانه برای اهداف غیرتجاری در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به‌نحو مقتضی و با ذکر منبع اصلی و درج لینک ارجاع داده‌شده‌ باشد.