خط‌ مشی‌های انتشاراتی

برای مشاهده خط‌ مشی‌های انتشاراتی مجلات دانشگاه علوم پزشکی تبریز لطفا به صفحه Editorial policies روی وب‌ سایت انگلیسی دفتر نشر مراجعه کنید.